NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA

Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk Nagygeresd honlapján. Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve, bővítve van, így érdemes időnként meglátogatni.

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

 

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete  

 a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

 

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§.(4) bekezdésében, 10.§.(1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§.(1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § - ában, 48.§. (4) bekezdésében, 60. §. (4) bekezdésében, 92.§.(1) és (2) bekezdésében, 115.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

 

1. Eljárási szabályok

1.§

 

(1) A rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és
     az általános eljárási szabályokat a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
     évi III. törvény ( a továbbiakban Szt.)  Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2)A képviselőtestület, illetve a polgármester hatáskörébe átruházott szociális ellátások iránti
     kérelmeket az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz, vagy annak kirendeltségeinél lehet
     írásban vagy szóban előterjeszteni.

(3)A rendkívüli települési támogatás, illetve a temetési -, valamint a tanévkezdési támogatás   
     megállapítása iránti kérelem – ha a rendelet  eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben
     meghatározott formanyomtatványon terjeszthető  elő. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a
     saját, valamint – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – a családjában élő személyek adatairól,
     jövedelmi viszonyairól.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti, a gyógyszertámogatási kérelmeket a 3. számú melléklet formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A települési támogatás hivatalból is megállapítható.

(6) A rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és
      természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
      részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti
      vagyonnyilatkozatbenyújtásával kell igazolni.

(7) A pénzbeli ellátás kifizetése bankszámlára utalással vagy házipénztárból való kifizetéssel
      történik.

(8) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell
      kifizetni. Az ellátás jogosultja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli
      meghatalmazással az ellátás házipénztárból való felvételére más személyt is meghatalmazhat.

(9) A rendeletben meghatározott települési támogatások felhasználásának ellenőrzését a jegyző
      végzi.

(10)Az ellenőrzés keretében a jegyző a  települési támogatás kifizetését követően írásban felhívhatja
       az ellátásban részesülőt, hogy a települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő
       felhasználását a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül igazolja.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott igazolás módja lehet különösen: a jogosult nevére szóló
       számla, az árucikk nevét is tartalmazó nyugta, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvény
       Hivatalnál történő bemutatása.

(12)A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében
       együttműködni.

2.§

 

(1)A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az 1.§.(3) bekezdésében
     meghatározott jövedelem-adatok igazolásán túl a kérelmet alátámasztó egyéb dokumentumokat
     is.

(2) A települési temetési támogatás iránti kérelemhez  - amennyiben a temetési segélyt nem a
     haláleset helye szerinti önkormányzattól kérik - az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát
     mellékelni kell.

(3) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos által igazolt egy
      havi gyógyszervásárlásról szóló gyógyszertári számlákat.

(4)A települési tanévkezdési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a tanévre szóló, nappali tagozatos tanulmányok folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolást.

(5) Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásigénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a lakás fenntartásával kapcsolatos számlákat.

 

2. Hatásköri szabályok

 

3.§

A képviselő-testület a polgármesterre ruházza

a.) a települési gyógyszertámogatás megállapítására,

b.) a települési temetési támogatás megállapítására,

c.) települési tanévkezdési támogatás megállapítására,

d.) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére vonatkozó,

hatáskörét.

 

II. fejezet

 Pénzbeli szociális ellátások

 

3. Az ellátások formái

 

4.§

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást
     nyújt.

(2) A települési támogatás  adható:

     a.) rendkívüli települési támogatás,

          b.) települési gyógyszertámogatás

          c.) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

     d.) települési temetési támogatás

     e.) települési tanévkezdési támogatás

     formájában.

(3) A (2) bekezdés a.)-d.) pontjaiban meghatározott támogatási formák közül alkalmanként egy
     személy részére csak egy formában nyújtható támogatás.

(4) A települési támogatást természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, ha az ügy összes
     körülményei, - különösen a családgondozás adatai alapján a segélyezett család életvezetési  és
     család gazdálkodási gondjai -   megalapozzák, hogy  a készpénz támogatást nem rendeltetésének
     megfelelően használja fel a jogosult. A természetbeni ellátás formái különösen: gyermek étkezési
    térítési díjának átvállalása, élelmiszer-váráslásra jogosító utalvány, tűzelővásárlás, stb.

(5)Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a személy, aki, vagy akinek háztartásában más
    személy  a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014.
    február 28-án hatályos rendelkezései alapján lakásfenntartási támogatásban részesül az ellátásra
    való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott jogosultsági időtartam alatt.

 

4. Rendkívüli települési támogatás

 

5.§

 

(1)Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen

     a.) annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról átmenetileg más módon
          nem tud gondoskodni, vagy

     b.) annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került

(2)Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: betegséghez, kórházi műtéthez és ápoláshoz,
     balesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
     megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, - vagy a gyermek hátrányos helyzete
     miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3)Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre
     jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének                    
     150 %-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében a   160 %-át.

(4) Rendkívüli települési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg.

(5) A rendkívüli települési támogatás minimális összege 5.000 Ft, maximális összege 25.000.- Ft.

(6) A rendkívüli települési támogatás elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

 

6.§

 

Amennyiben a kérelmező olyan élethelyzetbe kerül, amely azonnali intézkedést igényel, és a Képviselő-testület nem hívható össze,  rendkívüli települési támogatás megállapítására a polgármester is jogosult. Ilyen esetben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell.

 

5. Települési gyógyszertámogatás

 

7.§

 

(1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel egyszeri vagy rendszeres települési gyógyszertámogatásra
       jogosult az a személy, aki a betegségével összefüggő gyógyszerkiadások, illetve betegségéhez
       kapcsolódó kiadások miatt létfenntartási gonddal küzd.

(2)[1]  A települési gyógyszertámogatást a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha

  a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
            összegének 180 %-át, egyedül élő illetőleg gyermekét egyedül nevelő személy
            esetén  220 %-át nem haladja meg, és

      b)  a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai elérik vagy 
            meghaladják  az öregségi nyugdíj 15 % - át

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a
      jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés
      időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár
      igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költ-
      ségéről.

(4) Az egyszeri, illetve az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás a
      havi gyógyszerköltség  50 % - a, de maximálisan 6.000.- Ft.

(5) A rendszeres gyógyszertámogatást csak a tárgyévre vonatkoztatva lehet megállapítani.

(6) A gyógyszertámogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

 

 

 

 6.Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

 

8.§.

 

(1)A lakhatáshoz kapcsolódó eseti, vagy rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
     támogatás ( a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás ) a szociálisan rászoruló háztartások
     részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
     fenntartásával kapcsolatos egyszeri kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2)[2]Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi
     jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
     egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a
     háztartás egyik tagja sem rendelkezik vagyonnal.

(3) Az eseti lakásfenntartási támogatás ügyében a képviselőtestület dönt.

 

7.Települési temetési támogatás

 

9.§

 

(1) A települési temetési támogatás az elhunyt személy eltemettetési költségeinek viseléséhez
      nyújtott támogatás, függetlenül attól, hogy az eltemettető a meghalt személy eltemettetésére
      köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

(2)A települési temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre
     jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének
     300 %-át, egyedül élő esetén  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének
     400 %-át.

(3) A települési temetési támogatásra az a személy jogosult, aki a temetés költségeit viselte.

(4)A települési temetési támogatás minimális összege maximális összege    20.000.-Ft.

(5)A települési temetési támogatás megítéléséről a képviselő – testület felhatalmazása alapján,
    átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

 

8.Települési tanévkezdési támogatás

 

10.§

 

(1)A települési tanévkezdési támogatás az óvodai nevelésben, alap-, közép- és felsőfokú oktatásban
     részvevő gyermekeknek a nevelési év, illetve a tanítási év megkezdéskor felmerülő költségeihez
    nyújtott támogatás.

(2) A települési tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy
     főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér kétszeresét.

(3)  Egy tanévre egy személynek csak egy alkalommal adható támogatás. A települési tanévkezdési
     támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg.

(4) A települési iskolakezdési támogatás minimális összege óvoda kezdése esetén: 3.000.- Ft,
      általános iskolai tanulmányok esetén 10.000.-Ft, középiskolai és felsőfokú iskolai tanulmányok
      esetén 15.000.- Ft.

III. fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

 

9. Köztemetés

 

11.§

 

A képviselő-testület az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

 

a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át,

b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben  családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át, és sem az eltemettetésre köteles személy, sem a családja nem rendelkezik vagyonnal.

 

IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

12.§

 

A képviselőtestület a szociális törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó
ellátások közül az alábbiakat biztosítja:

a.)  falugondnoki szolgáltatást ( külön rendeleti szabályozással )

b.)  szociális étkeztetést biztosít vásárolt élelmezés formájában

c.)  házi segítségnyújtást az Sztv. 63. § - ban foglaltak szerint önállóan saját feladatellátásként

d.) családsegítést az Sztv. 64. § - 65. § - okban foglaltak szerint a Sárvár Térsége Többcélú
      Kistérségi Társulás Társulási megállapodásában foglaltak szerint biztosítja.[3]

 

Szociális étkeztetés

 

13.§

 

1.) Szociális helyzete alapján rászorultnak tekintendő:

 a.)  aki  nyugdíjas

 b.)  akinek a rokkantsági foka  eléri, vagy meghaladja a  67 % - ot.

 c.)  átmeneti vagy tartós egészségromlása, egészségi állapota , fogyatékossága miatt

 d.) szenvedély-, vagy pszichiátria betegsége miatt az a személy, aki vállalja a betegségének
       kezelését

 e.)  hajléktalan

    és akinek ellátásáról hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban élő családtagja önhibáján
    kívül gondoskodni nem képes.

 

2.) Az étkezés iránti kérelmeket a képviselőtestülettől kapott átruházott hatáskörében a   
      polgármester bírálja el.

 

3.)  A kérelemhez mellékelni kell

      a./ a (2) bekezdés a.) pontja esetén a nyugdíjjogosultságot megállapító határozatot,

      b./ a (2) bekezdés b.) pontja esetén az OSZI véleményét

      c./ a (2) bekezdés d.)pontja esetén az egészségi  állapotra, fogyatékosságra vonatkozó orvosi
           igazolást

      d./ a (2) bekezdés e.) pontja esetén a betegség kezelését igazoló orvosi igazolást

      e./ a  jövedelemigazolás kiállítása, s ez alapján a térítési díj megállapítás  végett  a  családban 
         együtt   élők, illetve a tartásra köteles hozzátartozó(k)  jövedelméről szóló igazolást

 

14.§

 

1.)A szociális étkeztetésért személyi térítési díjat köteles fizetni az igénybevevő, kivéve az
    Sztv.114.§ (3)  bekezdésében foglalt személyek esetén.

2.) A képviselőtestülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester a fizetendő  térítési díj
     összegét  egy év időtartamra csökkentheti .

3./ A térítési díj összegét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.[4]

 

10. Házi segítségnyújtás, családsegítés

 

15.§

 

1.)A házi segítségnyújtás és családsegítés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
    törvényes képviselője, közeli hozzátartozója kérelmére történhet. A kérelmek
    elbírálásáról a polgármester dönt.

 

2.) A családsegítésért és a házi segítségnyújtásért térítési díjat nem kell fizetni.

 

V. fejezet

 

Gyermekvédelmi alapellátások

 

16.§

 

11. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

     a.) Gyermekjóléti szolgáltatás, gyerekjóléti szolgálat 

     b.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében :

          - napköziotthonos óvoda

          - iskolai napközis foglalkozás

 

17.§

 

Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat

 

1.) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi
      Társulás társulási megállapodásában foglaltak szerint biztosítja. [5]

2.) A gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a közös
     önkormányzati hivatalban lehet benyújtani.

 

16.§

 

Gyermekek napközbeni ellátása

 

1.) Az óvodai ellátást  és az iskolai napközi ellátást az önkormányzat a Répcelaki székhelyű, általános iskolában és a Répcelaki, intézményfenntartói társulásban működtetett óvodában biztosítja a képviselőtestület.

2.)A napközbeni ellátást a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél kérelmezheti.

Záró rendelkezések

 

17.§

 

1.)  Ez a rendelet 2015. március 1  – jén lép hatályba.

 

2.)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

     Nagygeresd Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról, az egyes szociális
     ellátásokról szóló 4/2011.(III.29.) rendelete, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
     szóló 20/2007.(XII.27.) önkormányzati rendelet.

 

 

Nagygeresd, 2015. február 27.

 

 

..................................................                                                        ..................................................

Németh Lajos polgármester                                                              Dr. Husz Norina jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került 2015.02.28 – án.       
                                                                                                         ………………………………..

                                                                                                          Udvardy Zita aljegyző

 

  

4. sz. melléklet az 1/2015.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

 

 

A szociális étkezés ( vásárolt élelmezés költsége) díja:                                              597.- Ft/ ebéd + 123.- Ft kiszállítás = 720.- Ft/ 1 ebéd

 

Egy adagra jutó állami támogatás: 55.360.- FT/ 251 nap =                                   220.- Ft/ ebéd

 

A szociális étkezés intézményi térítési díja kiszállítással:                                          500.- Ft/ebéd

 

 

⃰Módosította a 8/2015.(XII.30.) ÖR. Hatályos 2016.01.01 – től.

 

 [1] Módosította a 8/2015.(XII.30.) ÖR. Hatályos: 2016.01.01 – től.

[2]  Módosította a 8/2015.(XII.30.) ÖR. Hatályos 2016.01.01 – től.

[3] Módosította a 8/2015.(XII.30.) ÖR. Hatályos 2016.01.01 – től.

[4] Módosította a 8/2015.(XII.30.) ÖR. Hatályos 2016.01.01 – től.

 

[5] Módosította a 8/2015.(XII.30.) ÖR. Hatályos 2016.01.01 – től.

  


Az ellátások, támogatások kérelmezéséhez szükséges nyomtatványok elérhetők a vasegerszegi hivatalban.


**********

 

Nagygeresd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

 

Nagygeresd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

  1. 1.      Általános rendelkezések

 

 

1.§ (1) Nagygeresd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi helyi adókat vezeti be:

a)      helyi iparűzési adó

b)      építményadó

c)      telekadó

 

  1. 2.      Helyi iparűzési adó

 

2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1 % -a.

(2)   Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3000 Ft.

  1. 3.      Építményadó

 

3.§  (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

       (2) Az adó mértéke: 600 Ft /m2/év.

 

4.§  (1) Mentes az építményadó alól a Htv-ben megállapított mentességeken túl a ténylegesen életvitelszerűen lakott lakás, valamint az ugyanazon helyrajzi számon lévő nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

 

 (2) Az (1) bekezdésben megállapított mentesség nem alkalmazható, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

 

 

 

  1. Telekadó

 

5.§ (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

       (2) Az adó mértéke: 30 Ft./m2/év.

 

6.§ (1) A Htv-ben megállapított mentességeken túl mentes az a telek, amelyen az adóalany ugyanazon helyrajzi számon lévő építményben ténylegesen életvitelszerűen lakik.

(2) 50%-os adókedvezményre jogosult az adóalany, ha a telekkel azonos helyrajzi számon épület, vagy épületnek nem minősülő építmény van.

 (3) Az (1) –(2) bekezdésben megállapított mentesség, kedvezmény nem alkalmazható, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

 

  1. 5.      Záró rendelkezések

 

7.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2)   Hatályát veszti Nagygeresd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete, a telekadóról szóló 18/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelete, valamint az építményadóról szóló 17/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelete.

 

Nagygeresd, 2015. szeptember 28.

 

 

    ………………………                                          ………………………

        Németh Lajos                                                      dr. Husz Norina

         polgármester                                                              jegyző

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetve  2015. szeptember 29 – én.   

 

 

                                                                                  ………………………

                                                                                    dr. Husz Norina

                                                                                            jegyző

 

 

 ******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 138
Tegnapi: 41
Heti: 179
Havi: 1 896
Össz.: 242 048

Látogatottság növelés
Oldal: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 2015.
NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA - © 2008 - 2020 - nagygeresd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »