NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA

Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk Nagygeresd honlapján. Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve, bővítve van, így érdemes időnként meglátogatni.

 

NAGYGERESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2002.(XII.12.) számú

RENDELETE

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

 

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:képviselő-testü-let) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990évi LXV.törvény 16.§. /1/bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény /továbbiakban: Tv.) 77.§-ában foglaltakra, a helyi közművelődési tevékenység érdekében, az alábbi rendeletet alkotja:

 

I. FEJEZET

 

A rendelet célja

 

1.§.

 

1./ A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenység támogatása közcél. Ehhez a feltételek biztosítása alapvetően az állami feladatokon túl önkormányzati feladat.

2./ A rendelet célja:

     - a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása;

     - a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti mozgalom fejlesztése, a helyi

        társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a helyi értékek védelmének erősítése;

 - az ifjúság kulturális életének fejlesztése,  művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása;

 - az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása;

- a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, bemutatók, kiállítások rendezése;

- a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

 

2.§.

 

A művelődési jogok minden polgárt megilletnek: nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti megkülönböztetés nélkül.     

 

3.§.

 

A képviselő-testület által fenntartott közösségi színtér (Faluház, könyvtár, Falumúzeum, Ifjúsági klub) nem, kor, vallás, felekezet, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születési különbségtételtől függetlenül működik.

 

-  2  -

 

4.§.

 

A képviselő-testület az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával támaszkodni kíván a közösségben lévő:

   - civilszervezetekre;

   - szerveződésekre;

   - gazdasági vállalkozásokra;

valamint mindazon egyéni és közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, amely a kulturális életet gazdagítja.

 

5.§.

 

A képviselő-testület anyagi lehetőségei függvényében, éves költségvetésében gondoskodik a saját fenntartású közösségi színtér – Faluház, könyvtár, Falumúzeum – fenntartásáról, működtetéséről és szakmai szolgáltatásainak folyamatos fejlesztéséről, hogy az 1.§.

2./ bekezdésében meghatározott célok minél szélesebb körben valósuljanak meg.

 

II.FEJEZET

 

A rendelet hatálya

 

6.§.

 

1./ A rendeletben foglaltakat Nagygeresd község közigazgatási területén kell alkalmazni.

 

2./ A rendelet hatálya kiterjed:

      - A helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő, a községben lakó állampolgárokra, közösségi színterekre (Faluház, könyvtár, Falumúzeum, ifjúsági klub) és azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire.

      - A rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, a képviselő-testületre és szerveire, a jegyzőségre.

 

III.FEJEZET

 

Közművelődési feladatok

 

7.§.

 

1./ A Tv. 76.§. /1/ bekezdése alapján, az önkormányzat kötelező feladata a közművelődési tevékenység támogatása.

2./ Az 1./ bekezdésben meghatározott feladat teljesítése érdekében kötelező közművelődési feladatként, az alábbiakat határozza meg a képviselő-testület:

-          Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése.

-          A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

-    A gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése.

-   3    -

 

-    A helyi társadalom kapcsoltrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

-    Különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek támogatása.

-    Az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása.

-    A közművelődési intézmény, közösségi színtér igénybevételéhez ingyenes lehetőség biztosítása.

-    Kultúrák közötti kapcsoltok kiépítésének és fenntartásának segítése.

-    A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

-    Falunap hagyományainak fenntartása.

 

IV. FEJEZET

 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete

 

8.§.

 

1./ A 7.§. 2./ bekezdésében meghatározott feladatok ellátását elsősorban a Faluházban, a könyvtárban, van egyéb közösségi színtereken belül kell megoldani.

2./ Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába bevonhatja az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit, szervezeteit.

3./ Az 1./ bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásába való bevonása, az önkormányzat által fenntartott Faluház, könyvtár, ifjúsági klub, Falumúzeum, közösségi színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

4./ Az önkormányzat a Tv. 79.§-ában foglalt feltételekkel a közművelődési feladat ellátására közművelődési támogatást köthet.

5./ A létesítmények alkalomszerűen bérbe, használatba adhatók. A nyitva-, illetve zárvatartásukat az éves munkatervük tartalmazza.

 

V. FEJEZET

 

A közművelődési feladatok ellátásának rendje

 

9.§.

 

1./ Az önkormányzat nem intézményként,  hanem az önkormányzaton belül, önálló szakfeladaton (921815,923127,926018) a település tradícióit is figyelembe véve Faluházat, könyvtárat, Falumúzeumot működtet.

2./ A Faluház, a könyvtár és a Falumúzeum a 7.§. 2./ bekezdésében foglalt feladatokat látja el.

3./ A Faluház keretén belül, a közművelődési feladatok ellátása érdekében ifjúsági klub működik.

4./ A könyvtár a Sárvári Sylvester János Könyvtár ellátó rendszeréhez tartozik, a könyvbeszerzés összegét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg.

 

 

 

-    4     -

 

VI. FEJEZET

 

A feladat ellátásának finanszírozása, keretei, formái

 

10.§.

 

1./ Az önkormányzat az éves költségvetésében biztosít pénzügyi fedezetet a jelen rendeletben meghatározott feladatok megvalósítására, a Faluház, a könyvtár és a Falumúzeum közösségi színterek fenntartásához a személyi és tárgyi feltételek biztosításához.       

2./ A Faluház, a könyvtár és a Falumúzeum gazdálkodási feladatait az önkormányzattal összevonva, az önkormányzat szakfeladataként a Körjegyzőség látja el.

3./ Az egyes feladatokhoz a teljes fedezetet pályázatok benyújtásával, szponzori támogatással lehet növelni.

 

 

VII. FEJEZET

 

A feladat ellátásának szakember feltételei

 

11.§.

 

1./ A könyvtár megbízási szerződés keretében foglalkoztatott szakemberrel működik.

     Az ifjúsági klub vezetője is megbízási szerződés keretében látja el feladatát.

     A létszámot és a megbízási díj összegét az önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.

2./ Jelen §-ban foglaltakon túl a képviselő-tetület számít olyan megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező személyek közreműködésére, akik a tervezett feladatok megvalósításához segítséget tudnak nyújtani.

 

VIII. FEJEZET

 

12.§.

 

Záró rendelkezés

 

1./ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

    

Nagygeresd,2002.december 12.

 

Horváth István                                    Asbóthné Mészáros Ágota

polgármester                                                    körjegyző

 

Kihirdetve:

Nagygeresd,2002.december 12.

 

Asbóthné Mészáros Ágota körjegyző

       

*****

 

 

 

NAGYGERESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2002./XII.12./ SZÁMÚ

RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről

 

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

szóló 1990.évi LXV. tv. 63/A. §. e./ pontjában, valamint a Hulladékgazdálkodásról

szóló 2000.évi XLIII. tv. /továbbiakban: Törvény / 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján  - a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) Korm. számú rendelet, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.

(XII.23.) Korm. számú rendelet előírásai is figyelemmel – az önkormányzat által szerve-zett szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, az alábbi rende-letet alkotja:

A közszolgáltatás tartalma

 

1.§.

 

(1)   Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: Képviselő-testület/ a község közigazgatási területén helyi közszolgáltatás /továbbiakban: közszolgáltatás/ biztosítása útján gondoskodik a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről.

(2)   A képvielő-testület az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati feladat ellátáról Bük Nagyközség Önkormányzata szervezésében működő közszolgáltatáshoz való

csatlakozással gondoskodik.

 

A rendelet hatálya

 

2.§.

 

(1)   E rendelet hatálya Nagygeresd község közigazgatási területére terjed ki.

(2)   Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást a község közigazgatási területén lévő valamennyi beépített lakott ingatlan tulajdonosa, tulajdonos közösségei, használói, kezelői /továbbiakban: ingatlantulajdonos/ - függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az e rendeletben foglaltak szerint köteles igénybe venni.

Az igénybevételi kötelezettség megállapítása szempontjából az azonos épületben lévő lakásokat külön egységként kell számításba venni, ha a lakások az ingatlannyilvántartásban külön lakásként vannak feltüntetve.

(3)   Az 1.§.(1)bekezdésében meghatározott közszolgáltatást a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék tekintetében a gazdálkodó szervezetek is kötelesek igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékaikról:

a./ a Hgt.13.§-ában foglaltaknak megfelelően gondoskodnak,

b./ a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan – környezetvédelmi szempontból a Hgt.13.§-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

-    2   -

 

(4)   Az üresen álló ingatlanok után nem kell közszolgáltatási díjat fizetni abban az esetben, ha az üresedést 15 napon belül bejelentik és az üresedés időtartama az 1 hónapot meghaladja. E mentesség a tulajdonos nyilatkozata alapján biztosítható, a nyilatkozat megtételéig az igénybevételi és díjfizetési kötelezettség fennáll.

(5)   Nem terjed ki a rendelet hatálya:

-          nem lakosságnál keletkező egyéb települési szilárd hulladékra (termelési hulladék);

-          folyékony, veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint az ilyen hulladék gyűjtésére és elszállítására.

 

 

A közszolgáltató megnevezése, működési területének határa

 

3.§.

 

(1)   A község közigazgatási területén az 1.§-ban meghatározott közszolgáltatást a Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Betéti Társaság – rövidített elnevezéssel PARKOM BT.

-Bük,Jókai u.24.- a továbbiakban: közszolgáltató – látja el.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltató az 1.§-ban meghatározott közszolgáltatást a 2-§-ban meghatározott tulajdonosok és gazdálkodó szervezetek tekintetében e rendeletben foglaltak szerint rendszeresen köteles ellátni.

(3)   A közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester köti meg.

A közszolgáltató az igénybevételre kötelezettekkel egyénileg köt szerződést.

 

 

A közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módja, egyes tartalmi elemei

 

4.§.

 

(1)   A közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos által kötött szerződés alapján, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

(2)   Az (1) bekezdés alapján kötött szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltató és az tulajdonos nevét, címét, az elszállítandó települési szilárd hulladék mennyiségét /a tároló edények számát és űrmértékét/, az ürítési alkalmak számát.

 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje

 

5.§.

 

(1)   A települési szilárd hulladék gyűjtése 50-80-110-120-240 literes tárolóedényekben /kukákban/ történik.

(2)   A gyűjtéshez szükséges kukákat az ingatlantulajdonosok kötelesek beszerezni.

(3) A tárolóedényekben a háztartásokban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül, úgy kell elhelyezni, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza.

 

-     3    -

 

(3)   A települési szilárd hulladék összegyűjtését és elszállítását a Szolgáltató közvetlenül a lakóházaktól végzi el hetente egy alkalommal, keddi napokon.

(5) A tárolóedényekben el nem helyezhető települési szilárd hulladék összegyűjtésére a Képviselő-testület a Szolgáltatóval évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban lomtalanítást szervez, melynek költségét a közszolgáltatásért fizetendő díj magában foglalja. A lomtalanítás a veszélyes hulladékok összegyűjtésére is vonatkozik.

(6)   A (4)-(5) bekezdés szerint összegyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

Az összegyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezésére a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező csepregi Városgazda, Városüzemeltető Kft. kezelésében lévő tormásligeti úti hulladék Répcesík Regionális Kommunális Hulladéklerakó vehető igénybe.

(7)   A háztartási hulladék gyűjtése, tárolása és szállítása kizárólag olyan módon történhet, hogy az épületen belül vagy kívül, illetve a közterületen szennyezést nem idézzen elő.

 

A közszolgáltató jogai és kötelességei

 

6.§.

 

(1)   A Szolgáltató köteles:

-          a települési szilárd hulladékot e rendelet előírásai szerint rendszeresen elszállítani és elhelyezni;

-          a begyűjtés, szállítás során történt közterület szennyezés esetén a közterületet megtisztítani és fertőtleníteni;

-          ha a teljesítés a Szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő munkanapon elszállítani;

-          ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe olyan tár-gyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható szemétnek; illetve a hulladék nem a rendszeresített szabványos tárolóedényben kerül átadásra, annak szállítását megta-gadhatja;

-          a szolgáltatást végző dolgozóknak a kukák megrongálása nélkül kell a szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni;

-          a közszolgáltatást igénybevételére kötelezettekkel a közszolgáltatási szerződést megkötni.

(2)   A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásáért e rendelet szerinti díjazásra jogosult.

 

 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelességei

 

7.§.

 

(1)   Az ingatlantulajdonos köteles e rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére.

(2)   Az ingatlantulajdonos köteles továbbá:

- a települési szilárd hulladékot e rendelet előírásai szerint a rendelkezésre bocsátott tárolóedényben összegyűjteni,

- a szállítási napon az összegyűjtött szilárd hulladékot kötelesek 6.00 óráig az ingatlanuk előtti közterületre a megfelelő tárolóedényben kihelyezni.

 

 

-    4   -

 

- a szemétgyűjtőedénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók vagy mások testi épségét és egészségét, vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat;

- a megrongálódott kuka pótlása, javítása, a szennyezett tárolóedények tisztántartása,

- a közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak számla alapján megfizetni,

- az ingatlantulajdonos változását a tény bekövetkezésétől számított 15 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni,

(3)   A háztartási hulladékot felhalmozni TILOS.

 

 

A közszolgáltatás díja

 

8.§.

 

(1)   A közszolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, melynek legmagasabb mértékét e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

(2)   A szolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat a Képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg rendeletben, a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést követően.

(3)   A közszolgáltatás díja magába foglalja a tárolóedényzet ürítését, lerakóhelyre történő szállítását és ártalommentes elhelyezésének költségeit.

(4)   A közszolgáltatás díját számla alapján a közszolgáltatónak közvetlenül kell megfizetni.

(5)   Ingatlantulajdonos változás esetén a közszolgáltatónak való bejelentés napjáig a közszolgáltatás díját a régi ingatlantulajdonosnak kell viselnie.

(6)   A közszolgáltatás díjat két részletben: április 30. és október 31. napjáig kell a közszolgálszolgáltatónak közvetlenül megfizetni.

(7)   A közszolgáltatás igénybevételének egy hónapnál hosszabb ideig történő szüneteltetése /pl.: a lakás lakatlan vagy a lakók hosszabb ideig távol vannak/ esetén a tulajdonos előzetes bejelentése alapján a Szolgáltató a fizetendő díjat arányosan csökkenti.

(8)   A díj fizetése alól mentesség nem adható.

(9)   A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

9.§.

 

E rendelet alkalmazása során:

a./ települési szilárd hulladék:

-          háztartási hulladék: az emberek mindennapos élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék;

-          közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületeken keletkező hulladék;

-          háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkosoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

-    5    -

 

b./ veszélyes hulladék: a Törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. Különös tekintettel: száraz elem, akkumulátor, fáradt olaj, savas és maró folyadékok, ezekkel átitatott anyagok, növényvédő-szerek, vegyszerek, illetve csomagolóanyagaik,stb.

 

c./ elhelyezés: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő – hasznosítás nélküli – elhelyezés, rendezett lerakása vagy elégetése.

 

 

Záró rendelkezések

 

10.§.

 

(1)   A község területén hulladékot lerakni tilos.

 

(2) *

 

(2)   Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.

 

 

Nagygeresd,2002. december 12.

 

 

Horváth István                   Asbóthné Mészáros Ágota                            

 polgármester                                körjegyző

 

 

 

Kihirdetve:

Nagygeresd,2002.december 12.                                                            

 

    Asbóthné Mészáros Ágota

               körjegyző 

 

 

 

 

* Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.31.) Önk. rendelet 2012.06.01 – től.

 

 

 

 

 

1.     Melléklet a 9/2002.(XII.12.) számú rendelethez*

 

 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének  díja

(közszolgáltatási szemétdíj)

 

 

 

Alapszolgáltatás igénybe vevők ( lakosság )

 

Edény liter

2012. évi alapárak Ft - ban

Gyűjtés,szállítás

Elhelyezés

Együtt

50

107

17

124

80

172

27

198

110

236

37

273

120

257

40

297

240

515

80

595

770

1651

258

1909

1100

2358

368

2726

Zsák

255

75

330

Matrica

15.- Ft / db

 

 

Többletszolgáltatás igénybe vevők ( nem lakosság )

 

Edény liter

2012. évi alapárak Ft - ban

Gyűjtés,szállítás

Elhelyezés

Együtt

50

149

19

169

80

239

31

270

110

329

42

371

120

358

46

405

240

717

92

809

770

2300

296

2596

1100

3285

423

3708

5000

11726

1924

13650

Zsák

0

0

0

 

 

 

 

* Módosította a 10 / 2012.( IV.21.) Önk. rendelet. Hatályos 2012.04.22 – től.  

 

 *****

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 166
Tegnapi: 41
Heti: 207
Havi: 1 924
Össz.: 242 076

Látogatottság növelés
Oldal: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 2002.
NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA - © 2008 - 2020 - nagygeresd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »