NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA

Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk Nagygeresd honlapján. Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve, bővítve van, így érdemes időnként meglátogatni.


Nagygeresd Község Önkormányzat Képviselőtestületének

11/2010.(XII.14.) számú rendelete

 

A falugondnoki szolgálatról

Általános rendelkezések

1.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

2. §

A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.

3. §

 Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő szolgáltatónak kell biztosítania.

4. §

A szolgáltatás működési engedélyhez kötött tevékenység, melynek engedélyeztetése során a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről  szóló 321/2009. (XII.29.) Kormány rendelet figyelembevételével kell eljárni.

5. §

Az alapszolgáltatás nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a szakmai programjában meghatározott módon – a szolgáltatást végző személy az 1/2000. (I.27.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelő - helyettesítés révén gondoskodik.

6. §

A szolgáltatás jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a fenntartó kötelezettsége.

7. §

(1) A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához – a falugondnok tulajdonát képező - személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással rendelkező üzemképes gépjárművet biztosít. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős.

8. §

A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához  - a falugondnok elérhetősége érdekében - mobiltelefont biztosít.

9. §

(1) A fenntartó – figyelembe véve az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben leírtakat – a személyes gondoskodás keretében 1 fő falugondnoki álláshelyet tart fenn.

(2) A szolgáltatást ellátó személyes gondoskodást végző személyt (falugondnokot) pályázati eljárás lefolytatása útján határozatlan időre főfoglalkozású (teljes munkaidős) önkormányzati közalkalmazotti munkakörbe a Képviselőtestület nevezi ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Képviselőtestület.

(3) A falugondnok felett az egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadság engedélyezése) a polgármester gyakorolja.

(4) A falugondnok tevékenységét e rendelet, a szakmai program és a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el.

(5) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő minden év március 31-ig köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

10. §

A falugondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart az Országos és Megyei Falugondnoki Hálózattal és részt vesz ezen szervezetek által a falugondnokok és tanyagondnokok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken együttműködik, az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen a háziorvossal.

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK

11. §

 (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatási feladatokat a szakmai program részletesen tartalmazza a rendelet 1. számú mellékleteként.

(2) A szakmai program tartalma a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet figyelembe vételével kerül összeállításra.

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

12. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

(3) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek érdekében a falugondnoki szolgáltatást igénybe kívánja venni.

(4) A falugondnok nyilvántartást köteles vezetni a szolgáltatási igényekről és azok teljesítéséről.

(5) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében - a falugondnok feladata és felelőssége.

(6) A falugondnoki szolgáltatás iránti igény hatálytalanná válik:

a.) a kérelmező halálával,

b.) a kérelmező lemondása által,

c.) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.


(7) A rendeletben meghatározott és a szakmai programban szabályozott közvetlen, személyes szolgáltatás jellegű alap- és kiegészítő feladatok igénybevétele térítésmentes.

(8) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia.

(9) A szolgáltatás biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról, a szolgáltatás tartalmáról, a fizetendő térítési díjról a falugondnok köteles az igénylőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


A rendelet kihirdetéséről a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 18. §-ának (6) bekezdése értelmében a körjegyző gondoskodik.

 


Nagygeresd, 2010. december 14.

 

 

Németh Lajos                Udvardy Zita

Polgármester                   Körjegyző

 

 

A rendelet kihirdetésre került Nagygeresden,  2010. december 14 – én.

 

 Udvardy Zita körjegyző

 

***** 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 174
Tegnapi: 41
Heti: 215
Havi: 1 932
Össz.: 242 084

Látogatottság növelés
Oldal: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 2010.
NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA - © 2008 - 2020 - nagygeresd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »