NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA

Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk Nagygeresd honlapján. Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve, bővítve van, így érdemes időnként meglátogatni.

Nagygeresd Község  Önkormányzat

 

13 / 2009. / XI.10. / számú r e n d e l e t e

 

A körjegyzőségi  hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

megillető juttatásokról és támogatásokról

 

 

Nagygeresd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, valamint a 44/A. § /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

I. fejezet

 

A rendelet hatálya, általános rendelkezések

 

1. §

 

E rendelet hatálya Vasegerszeg – Nagygeresd – Nemesládony – Simaság községek Körjegyzőségi Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott főállású köztisztviselőkre terjed ki.

    

2. §

 

(1)   A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testületek együttes ülésükön hagyják jóvá a körjegyzőség éves költségvetésében, mely előirányzat Vasegerszeg község Önkormányzat  rendeletében jelenik meg.

 

(2)   A keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön kell megállapítani.

 

3. §

 

A körjegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló

       a)  előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint

       b)  a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.

 

4. §

 

(1)   A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

 

(2)     A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket el kell utasítani.

 

(3)     Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

 

 

II. fejezet

 

A köztisztviselők díjazása

 

5. §

 

Az illetményalapra, illetménykiegészítésre vonatkozó előírások

 

(1) A Képviselőtestületek  a Ktv. 42.§. (3) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját a mindenkori hatályos Költségvetési törvényben foglaltak szerint állapítja meg.

 

(2) A Hivatal középfokú végzettségű köztisztviselője az alapilletmény 10 % - ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

 

(2)  Az egyes szociális juttatások, pótlékok esetén az 5 § ( 1 ) bekezdésében meghatározott illetményalap összege az irányadó.

 

III. fejezet

 

Köztisztviselői juttatások, támogatások

 

6. §

 

(1) A köztisztviselő részére a képviselőtestületek a következő szociális juttatásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítják:

    a) Szociális támogatások - rendkívüli (eseti ) pénzbeli szociális segély

    b) Illetményelőleg

 

 (2) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő egészségügyi juttatásokat biztosítja:

       - kétévente szemüveg készítésének díjához történő – vissza nem térítendő - hozzájárulás

 

(3)   Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a körjegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

 

IV. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

7. §

 

(1)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a rendeletben foglaltakat 2010. január 1 – től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Nagygeresd önkormányzat Képviselőtestületének a 10 / 2007. ( IX.14.) számú rendelete.

Nagygeresd, 2009. november 10.

 

 

Németh  Lajos polgármester                            Udvardy Zita körjegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

2009. november 10 – én.

 

Udvardy Zita körjegyző

 

***** 

 

 

Nagygeresd község Önkormányzat Képviselőtestületének

11/ 2009. /IX.15./ számú rendelete

A lakáshoz jutók helyi támogatásáról

 

 

A képviselőtestület a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

 

1.§

 

A rendelet célja

 

A rendelet célja, hogy elősegítse a Nagygeresd községben állandó lakóhellyel rendelkezők, vagy a községben letelepedni szándékozó fiatalok lakáshoz jutását, a lakás bővítését.

2.§

 

A támogatásban részesíthetők köre

 

1./  Helyi önkormányzati támogatásban részesülhetnek:

a.)  azok a fiatal házaspárok,élettársi kapcsolatban élők, akiknél a vásárlás, illetve az építkezés
      megkezdésekor egyik fél sem töltötte be a 35. életévét.

b.)  azok a szülők, akik egyedül nevelik gyermeküket

2./ Házastársak kizárólag együtt részesíthetők helyi támogatásban, és csak akkor, ha a
      támogatással érintett ingatlanon mindketten egymás között egyenlő arányban tulajdoni
      illetőséget szereznek.

3.§

 

A helyi támogatás felhasználása

 

Helyi támogatás nyújtható Nagygeresd község közigazgatási területén lévő:

a.)    magántulajdonú lakóház építéséhez

b.)    új vagy  használt lakás vásárlásához

c.)    nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításához

e.)    magántulajdonban álló lakás legalább 1 lakószobával történő bővítéséhez, komfort nélküli vagy félkomfortos lakás esetén komfortfokozat növeléséhez

 

4.§

 

A támogatás formája és mértéke

 

1./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

2./ A vissza nem térítendő támogatás mértéke: - lakásépítés esetén:    200.000.- Ft

                                                                           - lakásvásárlás esetén: 100.000.- Ft

3./ A támogatásra fordítható mindenkori összeget a képviselőtestület az éves költségvetési
     rendeletében állapítja meg.

 

5.§

 

A támogatás megállapításának feltételei

 

1./ A támogatás megállapításának feltétele, hogy:

    a.)   az igénylők még ilyen célú támogatásban nem részesültek,

    b.) jogerős építési engedéllyel vagy ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett adásvételi
           szerződéssel rendelkeznek

2./ A támogatás igényléséhez mellékelni kell:

    a./ a jogerős építési engedélyt

    b.) lakás vásárlás esetében az adásvételi szerződést

 

6.§

 

Kizáró okok

 

Nem adható támogatás, ha

a.)  a kérelmező vagy a vele együtt lakó, együtt költöző személy valamelyikét korábban
       bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette,

b.) a kérelem benyújtásakor lakásépítés esetén a kérelmező lakáshasználatba-vételi
       engedéllyel rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásáig megszerzi,

d.) a képviselőtestület által lakástámogatás céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott

e./ a kérelmező és a vele együtt lakó, együtt költöző személyek számát figyelembe véve az
     1 főre jutó havi nettó átlagos jövedelem a mindenkori minimálbér másfélszeresét
      meghaladja,

7.§

 

Eljárási szabályok

 

A lakáscélú támogatással kapcsolatos ügyekben a képviselőtestület dönt.

 

8.§

 

Az eljárás megindítása

 

1./ A támogatás iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az 5.§ (2).
     bekezdésében foglalt – a támogatási igény típusához igazodó – mellékleteket.

2./ A jegyző a kérelmet 8 napon belül felülvizsgálja, indokolt esetben az igénylőt
     nyilatkoztatja, hogy a 6.§ (1-2.) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok nem állnak fenn.

3./ A jegyző a felülvizsgált kérelmet a képviselőtestület legközelebbi ülésén terjeszti elő.

 

9.§

 

Záró rendelkezések

 

1./  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2./ A hatálybalépéssel egyidejűleg  a 7/1997.(IX.11.) számú, illetve az azt módosító
     12/2004.(VI.15.), és 3/2009.(I.22.) számú Önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

 

Nagygeresd, 2009. szeptember 15.

 

 

…………………………….                                                 ………………………………..

Németh Lajos polgármester                                  Udvardy Zita körjegyző

 

 

A rendelet kihirdetve: 2009. szeptember 15 – én.

 

                                                                                              ………………………………..

Udvardy Zita körjegyző

 

 *****

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 139
Tegnapi: 41
Heti: 180
Havi: 1 897
Össz.: 242 049

Látogatottság növelés
Oldal: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 2009.
NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA - © 2008 - 2020 - nagygeresd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »