NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA

Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk Nagygeresd honlapján. Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve, bővítve van, így érdemes időnként meglátogatni.

 

NAGYGERESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

21/2007./XII.27./számú

RENDELETE

 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

 

 

Nagygeresd Község Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.LXV.tv 20. § /2/ bekezdése és a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.tv. alapján, a képviselőtestület tagjainak tiszteletdíjáról az alábbiak szerint rendelkezik:

 

1.§

 

1./ A Képviselőtestület tagjainak tiszteletdíja: 15.000.- Ft / hó.*

 

2./Az (1) bekezdésben megállapított tiszteletdíj havonta, a
   tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül kifizetésre.

 

2.§

 

1./A képviselőtestület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított
   tiszteletdíját legfeljebb 25 % - kal, maximum 12 havi időtartamra
   csökkentheti, illetve természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra
   megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve    a megvonás újra megállapítható.

 

2./Kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a képviselő a testület
   üléseiről sorozatosan hiányzik, s távolmaradását nem igazolja.

 

3.§

 

1./A képviselőnek a képviselő – testület képviseletében vagy megbízásából
   végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával
   igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.

 

2./A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

 

4.§

 

1./E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

 

2./A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagygeresd Képviselő-
   testületének 1 / 1995./ II.8./ sz. rendelete, és az azt módosító
   7 / 2006./X.12./ számú rendelete hatályát veszti.

 

 

Nagygeresd,2007. december 27.

 

 

Németh Lajos polgármester                       Udvardy Zita körjegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2007. 12.27-én.

 

Udvardy Zita körjegyző

 

* Módosította a 14/2008.(XII.29.) sz. Önk. rendelet.Hatályos 2009.01.01-től

 

***** 

                                                                                              

NAGYGERESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   18 /2007. (XII. 27. ) számú rendelete

 

A TELEKADÓRÓL.

 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Nagygeresd községi Önkormányzat közigazgatási területének egészére.

 

Adókötelezettség

 

2. §

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet ( a  továbbiakban : telek).

Az adó alanya

 

3. §

            

Az adó alanyának meghatározására a Htv. 18. § - ában foglaltak az irányadók.

 

Az adómentesség

 

4. §

 

Mentes az adó alól a Htv. 19. § - ában foglaltakon túl az a telek, vagy telekrész, amelyen az adóalany ugyanazon helyrajzi számon lévő építményre a lakcímbejelentés szabályai szerint lakóhellyel rendelkezik.

 

Adókedvezmény

                                                                            

5. §

 

50 %.-os adókedvezményre jogosult az adóalany, ha ugyanazon helyrajzi számon épület, vagy épületnek nem minősülő építmény van.

   

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

 

6. §

 

Az adókötelezettség keletkezésére, változására, megszűnésére a Htv. 20. § - ában foglaltak az irányadók.

 

Az adó alapja

 

7. §

 

Az adó alapja  a telek m2-ben számított területe.

 

Az adó mértéke

 

8. §

 

Az adó mértéke: 30.- Ft/m2

 

Záró rendelkezések

 

9 §

 

1./ A rendelet 2008. január 1.-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az    önkormányzat 16/2005.  ( XII.29.) számú rendelete.

2./ Az e rendeletben külön nem szabályozott eljárási szabályokra az adózás rendjéről szóló            2003. évi  XCII. tv., valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv.  rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

Nagygeresd, 2007. december  27.

 

 

           

Németh Lajos                                           Udvardy Zita

polgármester                                               körjegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

Kihirdetve: 2007. december 27 – én.

  

Udvardy Zita körjegyző

 

***** 

 

 

NAGYGERESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                                          KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17 /2007.(XII. 27.) számú rendelete

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

 

 

Nagygeresd község Képviselőtestülete A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /továbbiakban:Htv./ 5 - 6.§ - aiban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat illetékességi területén építményadót az alábbiak szerint szabályozza.

Adókötelezettség

1.§

(1)Adókötelezettség a Htv. 11.§ - ában foglalt építményekre áll fenn.

(2)E rendelet alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú  - földrészlet.

(3)Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 14. § - ában foglaltakat kell  alkalmazni.

 

Az adó alanya

 

2.§

Az adó alanya meghatározásánál a Htv. 12. § - ában foglaltakat kell alkalmazni.

Adómentesség

3.§.

Mentes az adó alól a Htv.13.§ - 13/A.§.- aiban  foglaltakon  túl a magánszemély  tulajdonában álló lakás és a vele azonos helyrajzi számú ingatlanon lévő nem lakás  céljára szolgáló építmény, ha az adóalany az ingatlant állandó bejelentéssel lakás és munkahely céljára használja.


Az állandó bejelentés fogalma a lakóhelyet, valamint a tartózkodási helyet egyaránt   magába foglalja.

 

Adófelfüggesztés

 

3. §

 

Az adófelfüggesztésre a Htv. 14/A § - ban foglaltak az irányadók

 

Az adó alapja és mértéke

5.§

1./ Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

2./ Az adó mértéke: 600,-Ft/m2.

Adó  bevallása, megfizetése, ellenőrzése

6.§

Az adó bevallására, megfizetésére és ellenőrzésére az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Adómérséklés

 

7.§

Az adó mérséklésére, a méltányosság gyakorlására „Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134. § - ában foglaltak az irányadók.

 

Záró rendelkezések

 

8. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 8 / 1997. évi (XII.10.) sz. Önk. rendelet, valamint az azt módosító 11 / 2001.(XII.14.), a 20 / 2003.(XII.10.), a 3 / 2005.( II.10.) számú  rendelet.

 (3)A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben „Az adózás rendjéről” szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint  a „ Helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény rendelkezésit kell alkalmazni. 

 

Nagygeresd, 2007.december  27.

 

 

Németh Lajos polgármester                            Udvardy Zita körjegyző

           

 

Kihirdetve:

 

Nagygeresd, 2007. december 27.

 

Udvardy Zita körjegyző

 

***** 

 

 

 Nagygeresd község Önkormányzata
Képviselő-testületének

a Répcelak város valamint Csánig, Nick, Répcelak, Vámoscsalád, Uraiújfalu, Nemesládony, Nagygeresd, Vasegerszeg községek

Önkormányzatainak közös fenntartásában működő alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési díj megállapításának és fizetésének szabályairól szóló

 

 8  /2007. (VIII.31.) számú rendelete

 

 

Az 1993. évi LXXIX. törvény a „közoktatásról” 115. § c) pont, és a 117. § (1) bekezdés b), c) pont és a (2), (3), (4) bekezdés alapján az alapfokú zene- és művészeti iskolákban a tanulók által fizetendő térítési díj megállapításáról, valamint fizetésének szabályairól Nagygeresd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendelte alkotja:

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed Répcelak város, Csánig, Nick, Nagygeresd, Nemesládony, Vámoscsalád és Uraiújfalu, Vasegerszeg községek önkormányzatainak közös fenntartásában alapfokú művészetoktatási intézményként működő Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolára, a jelenlegi tanulókra és azokra, akik a 2007 / 2008-os tanévtől kezdődően létesítenek tanulói jogviszonyt, illetve a korábbi jogosultságukat fenntartják.

 

Térítési díj

 

2.§

 

(1) Az önkormányzatok tulajdonában lévő, illetve az intézmény által biztosított eszközökért, az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevételéért használati térítési díjat kell fizetni.

 

(2) A térítési díj mértékét az egy családból, az intézményben művészeti oktatásban részt vevő gyermekek száma és a gyermekek tanulmányi eredménye határozza meg.

A tanulmányi átlag megállapítása a főtárgy és a kötelező tárgy átlaga alapján történik szorgalom osztályzat nélkül.

 

(3) Térítési díjfizetési kötelezettség mellett egy művészeti ágban vehet részt a növendék tárgyév szeptemberétől, melynek keretében heti hat tanórai foglalkozást vehet igénybe a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához.

 

(4) A heti hat tanórai keretet meghaladó tanórai foglalkozásokat tandíjfizetési kötelezettség mellett lehet igénybe venni.

 

(5) A hátrányos helyzetű tanulótól térítési díj nem szedhető.

Hátrányos helyzetű a közoktatási törvény értelmezése szerint az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

 

 

 (6) a.)  A 2005. szeptember 1. előtt  jogviszonnyal rendelkezők részére az éves  térítési díj:

 

                    CSALÁDONKÉNT            1 GYERMEK       2 GYERMEK      3 GYERMEK

tanulmányi átlag*

5

7000 Ft

5800 Ft

5000 Ft

4,5 – 4,9

7400 Ft

6200 Ft

5400 Ft

4 – 4,4

7800 Ft

6600 Ft

6000 Ft

3,5 – 3,9

8500 Ft

7200 Ft

6600 Ft

3 – 3,4

10000 Ft

7600 Ft

7400 Ft

 

Kitűnő: tanulmányi átlag: 5, és szorgalma minden tárgyból példás.

Jeles:   tanulmányi átlag: 4,5 – 4,9 közötti vagy tanulmányi átlaga 5, de szorgalma nem példás.

Félévenkénti részletfizetéssel lehet élni (50-50 %).

Akinél a tanulmányi átlag 3 alatti, annak nem javasoljuk a tanulmányok folytatását.

 

(6) b.)  2005. szeptember 1. után beíratkozott   tanulók után fizetendő térítési díj:

 

Tanul-mányi átlag

4,5 – 5

12 000 Ft

4 – 4,4

12 600 Ft

3,5 – 3,9

13 200 Ft

3 – 3,4

14 000 Ft

 

A két tanszakos tanulónak a reá irányadó térítési díjat mindkét tanszakra be kell fizetni.

Az új főtárgyi tanulók a jeles kategória szerint fizetnek.

Szociális helyzet alapján kedvezményben részesülhet az, aki:

  • tartósan beteg,
  • kettő vagy annál több gyermekes családban él,
  • egyedülálló és/vagy tartósan beteg és/vagy fogyatékos szülő által nevelt,
  • gyámság alatt áll.

Két vagy annál több tanszakra járó gyermek, tanuló esetében szociális helyzete alapján a tandíj és a térítési díj alapösszegét az intézményvezető kérelemre - a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményeket is figyelembe véve - legfeljebb további 50 %- kal csökkentheti.

Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a gyermeknek, tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összegét.

A szociális helyzet alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket szeptember 15-ig, illetve január 15-ig az intézmény vezetőjének kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell:

  • a gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élők jövedelemigazolását,
  •  a szociális kedvezményre való jogosultság igazolását.

 

 

* Módosította a4/2010.(VIII.17.) sz. Önk. rendelet. Hatályos: 2010.09.01 – től.

 

 

(9) A térítési díjat a művészeti oktatáshoz használt eszközök vásárlására, illetve javítására kell fordítani.

3.§

 

A térítési díj befizetésének módját a Móra Ferenc Általános és Művészeti iskola igazgatója állapítja meg.

 

Záró rendelkezések

 

4.§

 

Ez a rendelet 2007. kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a meghatározott térítési díjak a 2007/2008. tanévben kerülnek alkalmazásra.

 

 

Nagygeresd,  2007. augusztus 31.

 

 

Németh Lajos                                    Hollósi Sándorné

Polgármester                                         h. körjegyző

 

 A rendelet kihirdetve: 2007. augusztus 31.

 

                                                                                                             Hollósi Sándorné

     h.körjegyző

 

 *****

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 133
Tegnapi: 41
Heti: 174
Havi: 1 891
Össz.: 242 043

Látogatottság növelés
Oldal: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 2007.
NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA - © 2008 - 2020 - nagygeresd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »