NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA

Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk Nagygeresd honlapján. Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve, bővítve van, így érdemes időnként meglátogatni.

 

NAGYGERESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

12 / 2001. / XII.10./ számú  RENDELETE

A közterületek használatáról

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54.§ (1) bekezdésében foglaltakra, Nagygeresd község Önkormányzat képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat,
  figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a községrendezési,   
  közlekedésbiztonsági szempontokra;

b)   megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos
 eljárást.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Nagygeresd község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére ( továbbiakban együtt: közterület )

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3. §

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

4. §

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.*

(2)  Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) mobil elárusító fülke, pavilon elhelyezésére,

c.)szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére

 

*Módosította a 6/2008./ VI.23./ sz. Önk. rendelet. Hatályos 2008.06.23 – tól.

d) önálló hirdető-berendezések, tájékoztató táblák elhelyezésére,

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f.) alkalmi és mozgóárusításra

g.)kiállítás, alkalmi vásár céljára

h.) vendéglátóipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra

i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

 

 

5. §

Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

 

6. §

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell a jegyzőhöz benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az engedély

– ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

– a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

– a visszavonásig adható meg.

(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

 

7. §

*

8.§

 

(1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására

b) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

 

 

*Hatályon kívül helyezte a 6/2008./ VI.23./ sz. Önk. rendelet 2008.06.23 – tól.

 

9. §

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. Az  engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja – e.

 

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

 

10. §

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A közterület -
       használat díjszabását jelen rendelet 2.sz.melléklete tartalmazza. A fizetendő díjat, a
       megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

11. §

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

-  jótékony és közcélú ( sport, kulturális )rendezvény esetében,

 

A közterület-használati engedély visszavonása

 

12. §

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

 

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

 

13. §

 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.

14. §

(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.

(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei

15. §

A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

 

16.§

 

A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.

17. §

(1) *

(2) **

Záró rendelkezés

18. §

      1./ Ez a rendelet 2002.01.01 - jén lép hatályba.

      2./ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg A közterület használatáról és közterületi díj megállapításáról szóló 4 / 1993./VII.15./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Nagygeresd, 2001. december 10.

…………………………………                              ……………………………………

Ágoston Gábor polgármester                                    Asbóthné Mészáros Ágota körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2001. december 10 – én

                                                                                  …………………………………

                                                                                  Asbóthné Mészáros Ágota körjegyző

 

*   Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.31.) Önk. rendelet 2012.06.01 – től.

**Hatályon kívül helyezte a 6/2008./ VI.23./ sz. Önk. rendelet 2008.06.23 – tól.

 

1. melléklet

A Közterületek használatáról szóló rendelethez

Kérelem

1. A kérelmező neve, személyi adatai:

2. Állandó lakhely, székhely címe:

3. Közterület-használat célja: .........................időtartama:.......................

4. A közterület-használat

a) helye (telepítési helyszínrajz):

b) Módja, mértéke (m2-ben):

c) Az engedélyhez használt utca - berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:

Dátum, kérelmező aláírása

2. melléklet

A Közterületek használatáról szóló rendelethez

A közterületekre vonatkozó díjszabás:

 

Közterületbe 10 cm - en túl benyúló üzlethomlokzat,

kirakatszekrény,  hirdetőberendezés,vendéglátó-ipari előkert:                  50.- Ft / m2 / év

                               

Árusító és egyéb fülke, pavilon:                                                              100.- Ft / m2 / hó

 

Önálló hirdető-berendezés, tábla:                                                            200.- Ft / m2 / hó

 

Transzparensek(felülete m2 – ben )                                                         100.- Ft / m2 / hó

 

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és

törmelék elhelyezése. / Építési engedélyhez kötött

létesítményeknél max. 50 m2 területig, az engedély

kiadásától számított 1 évi  a tárolás díjmentes/                                         10.- Ft / m2 / hó

 

 

Önerős magánlakás építésnél / sávonkénti, időszakosan

emelkedő mértékű díjak:

-          30 napon belül                                                                               10.- Ft / m2 / hó

-          6 hónapig                                                                                       15.- Ft / m2 / hó

-          6 hónapon túl                                                                                 20.- Ft / m2 / hó

 

Kiállítás                                                                                                      20.- Ft / m2 / hó

Alkalmi vásár                                                                                             50.- Ft / m2 / hó

Üzleti szállítás, rakodás, göngyöleg elhelyezés                                         30.- Ft / m2 / év

Gépjármű parkolás 45 m2 – ig                                                              5.000.- Ft / hó

 

 

 

*****

 

 

Nagygeresd községi Önkormányzat Képviselőtestületének

6/2001. (VI.13.) számú rendelete

 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, illetve Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete ( továbbiakban: SZMSZ ) ben kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

 

1.§

 

(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak, illetve az állampolgárok helyi közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít a hatalom gyakorlásában.

(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden állampolgár jogosult – közterületen is – aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírásgyűjtés céljából szervező munkát végezni.

(3) Az aláírásgyűjtésben, az aláírásgyűjtés szervezésében résztvevő, illetőleg a helyi népi kezdeményezést, helyi népszavazást támogató – e rendelet előírásai szerint eljáró – állampolgárok az (1) bekezdésben meghatározott alkotmányos jogukat gyakorolják.

(4) Nem gyűjthető aláírás A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ( továbbiakban: Ve.) 48.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben.

 

2.§

 

(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre a helyi önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező állampolgárok jogosultak.

(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés állampolgári kezdeményezése esetében a választójogosultsági feltételnek a kezdeményezés időpontjában kell fennállni.

 

3.§

 

(1)A helyi népszavazás tárgya lehet – e rendeletben meghatározott kivétellel – a képviselőtestület hatáskörébe tartozó kérdés.

(2) A döntéshozatal céljából elrendelt helyi népszavazás eredménye a képviselőtestületre kötelező.

(3) A véleménynyilvánító helyi népszavazás az állampolgárok közreműködését biztosítja a képviselőtestület döntéseinek meghozatalában.

(4) A helyi népi kezdeményezés a  képviselőtestület hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára irányul.

 

4.§

 

(1)  A képviselőtestület helyi népszavazást köteles kiírni az alábbi kérdésekben:

az Ötv. 46. § (1) bekezdés a.)-c.) pontjában, illetve az SZMSZ 39. § - ának (2) bekezdésében meghatározott esetekben.

(2) A képviselőtestület  helyi népszavazást rendelhet el:

     - a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben

     - önkormányzati rendelet megerősítésére

(3) Nem rendelhető el helyi népszavazás:

     a./ a költségvetésről való döntésre

     b./ a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában

     c./ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a
          képviselőtestület feloszlatásának kimondásáról

 

5.§

 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

     a./ a települési képviselők legalább egynegyede

     b./ a képviselőtestület bizottsága

     c./ a helyi társadalmi szervezet vezető testülete

     d./ a választópolgárok legalább 25 % - a

(2) A képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

 

6.§

 

(1) A helyi népszavazás állampolgári kezdeményezést tartalmazó ívnek ( a továbbiakban: aláírás gyűjtő ív ) az alábbiakat kell tartalmazni:

      a.) a helyi népszavazásra javasolta kérdés pontos megfogalmazása az aláírásgyűjtő ív minden megkezdett oldalán.

      b.) az állampolgár olvasható családi és utónevét

      c.) az állampolgár lakcímét

      d.) az állampolgár személyi azonosítóját

      e.) az állampolgár saját kezű aláírását.

(2) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez.

(3) A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha:

      a.) a helyi népszavazásra javasolt kérdés nem tartozik a képviselőtestület hatáskörébe

      b.) a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani

      c.) ugyanabban a kérdésben egy éven belül már volt helyi népszavazás

      d.) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg az (1) bekezdés a – e.) pontjaiban foglaltaknak.

 

7.§

 

A helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

 

8.§

 

Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik a Ve. 135 – 137. § - aiban, illetve a 29/2000.(X.9.) BM rendelet 4.§ -ában foglaltak szerint.

 

9.§

 

(1) A polgármester a helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést

     a.) a Ve. 137. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatás kézhezvételét követő

     b.) nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtást követő legközelebbi ülésnapon köteles a képviselőtestületnek bejelenteni.

(2) A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését követő 30 napon belül dönteni kell.

 

10.§

 

Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként a helyi választási bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el a rendelet 5.§ (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott számot, a kezdeményezését a polgármester elutasítja.

 

11.§

 

(1) A képviselőtestület a helyi népszavazás elrendelésével egyidejűleg kitűzi a népszavazás időpontját.

(2) A helyi népszavazás elrendeléséről és a helyi népszavazás időpontjáról szóló határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

12.§

 

(1) A helyi választási iroda vezetője a helyi népszavazás kitűzését követő 15 napon belül összeállítja a választójoggal rendelkező állampolgárok névjegyzékét, és azon a változásokat folyamatosan vezeti.

(2) A névjegyzék összeállítására, tartalmára, közszemlére tételére; a választópolgárok névjegyzékbe vételéről szóló értesítés tartalmára, megküldésére, kézbesítésének ellenőrzésére a Ve. 12 – 14. § - sainak előírásai vonatkoznak.

(3) Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, azt a helyi választási iroda vezetőjétől igényelheti.

 

13.§

 

(1) A helyi népszavazáson a szavazás idejére és helyére, a szavazás megkezdésére és a szavazás módjára a Ve. 61 – 73. § - aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A helyi népszavazás érvényességét és eredményét a szavazási jegyzőkönyv alapján a helyi választási bizottság állapítja meg. A helyi népszavazás:

      a.) érvényes, ha a választópolgárok több, mint fele szavazott és

      b.) eredményes, ha a szavazatoknak több, mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

 

14.§

 

(1) A helyi népszavazással kapcsolatos jogorvoslati eljárásra a Ve.X. fejezetében, illetve a BM rendelet 2.számú mellékletében foglaltakat az alábbi (2). Bekezdésben foglaltakkal kell alkalmazni.

(2) A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás – kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen, valamint a képviselőtestület népszavazást elrendelő, vagy kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a Ve. 146. § - ában foglaltak alapján lehet kifogást benyújtani.

 

15. §

 

(1) A helyi népszavazáson az alábbi választási bizottság működik:

     - helyi választási bizottság, amely egy szavazókörrel rendelkező településem a választás napján ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait is.

(2) A helyi népszavazáson az alábbi választási  iroda működik:

     - helyi választási iroda

(3) A helyi választási bizottságba ( a szavazás napjára a szavazatszámláló bizottságba ) a kezdeményezést benyújtók egy közös megbízottat delegálhatnak.

 

Helyi népi kezdeményezés

 

16.§

 

(1) A helyi népi kezdeményezés során a rendelet 6 – 10. és 14. § - aiban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) A választópolgárok 10 % - ának kezdeményezését a polgármesternek kell benyújtani.

(3) A helyi választási iroda vezetője akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
      a.) a kérdés nem tartozik a képviselőtestület hatáskörébe

      b.) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a rendelet 6.§ (1) bekezdésének a-e.) pontjaiban foglaltaknak.

 

Záró rendelkezések

 

17.§

 

(1) Ez a rendelet 2001. június 15. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat Helyi népszavazásról és népi kezdeményezéséről szóló 4 / 1992. ( IX. 21.) számú rendelete hatályát veszti.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 20/ 2000. (X.27) BM számú rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Nagygeresd, 2001. június 7.

 

Ágoston Gábor
polgármester

Asbóthné Mészáros Ágota                                                                       körjegyző

 

Kihirdetve:

 

Nagygeresd, 2001. június 7.

 

                                                                                              AsbóthnéMészáros Ágota
körjegyző

 *****

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 163
Tegnapi: 41
Heti: 204
Havi: 1 921
Össz.: 242 073

Látogatottság növelés
Oldal: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 2001.
NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA - © 2008 - 2020 - nagygeresd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »