NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA

Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk Nagygeresd honlapján. Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve, bővítve van, így érdemes időnként meglátogatni.

 

 

NAGYGERESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

18/2003./XII.10/ SZÁMÚ

 

RENDELETE

 

 

 

a települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás

 

igénybevételéről

 

 

 

 

 

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 8.§. (1)-(2) bekezdései, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben /továbbiakban:Hgt./ 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet /további-akban:Hdr./ előírásaira, az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

 

 

 

I.FEJEZET

 

 

 

Az önkormányzati rendelet célja

 

 

 

1.§.

 

 

 

Nagygeresd község lakossága egészségének, termőtalajának és ivóvízkészletének védelme, természeti és épített környezetének megóvása. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdo-nosa, használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán kelet-kező települési folyékony hulladék szakszerű elhelyezéséről.

 

 

 

Általános rendelkezések

 

 

 

2.§.

 

 

 

E rendelet alkalmazásában:

 

a./ folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

 

b./ települési folyékony hulladék: települési hulladékká vált szennyvíz, valamint ahhoz hasonló minőségű folyékony hulladék, amelyet nem vezetnek el és/vagy nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül, és amely emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

 

-          a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

 

-          a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

 

c./ lakossági folyékony hulladék: a lakóépület és a vegyes célra használt épület, vagy az ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész) tulajdonosa, birtokosa, használója, vagy azok közössége (továbbiakban: ingatlantulajdonos) által az ingatlanon ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítményben gyűjtött és a Közszogáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék.

 

d./ hulladékkezelő: aki a települési folyékony hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli.

 

 

 

 

 

-   2   -

 

 

 

 

 

e./ hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladék tekintetében az önkormányzat által szervezett és fenntartott begyűjtési és szállítási, valamint ártalmatlanítási közszolgáltatások együttes elnevezése.

 

f./ hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

 

g./ közszolgáltató:  Nagygeresd község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás – gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe -, illetve a vállalkozások által megjelölt – jelen rendelet 4.§-ban nevesített – jogi személy.

 

h./ közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben megállapított díj.

 

 

 

A rendelet hatálya

 

 

 

3.§.

 

 

 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Nagygeresd község bel- és külterületén található ingatlanokon keletkezett szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére.

 

/2/ A rendelet hatálya nem terjed ki egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására.

 

 

 

II. FEJEZET

 

 

 

Szennyvíz elhelyezése

 

 

 

4.§.

 

 

 

/1/ Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről.

 

/2/ A településen a szennyvizet csak zárt, vízzáró szennyvízgyűjtőben lehet elhelyezni.

 

/3/ Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező szennyvíz megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását kell biztosítani.

 

/4/ A települési folyékony hulladék szállító járműbe való áthelyezése és szállítása kizárólag olyan formában történhet, hogy ne idézzen elő szennyezést sem a gyűjtő területén, sem azon kívül (közterületen).

 

/5/ A szennyvíz szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat kötelező helyi közszolgáltatás útján látja el (továbbiakban: közszolgáltatás).

 

/6/ Az /2/ bekezdés hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója  az ingatlanán keletkező szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

 

/7/ Az Önkormányzat a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását Szabó Norbert Sárvár, Cukorgyár u. 8. szám alatti vállalkozó (továbbiakban: Közszolgáltató) megbízásával biztosítja.

 

 

 

-    3    -

 

 

 

 

 

/8/ A Közszolgáltató a települési folyékony hulladékot csak a Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyében meghatározott, annak fogadására alkalmas szennyvíztisztítóban helyezheti el.

 

 

 

III. FEJEZET

 

 

 

A közszolgáltatási szerződés

 

 

 

5.§.

 

 

 

/1/ A közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése, annak megszűnése a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: Hkr.) előírásai szerint történik.

 

/2/ Az Önkormányzat - a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint – a pályázat nyertesével az eredményhirdetést követő 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás nélkül kijelölt Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerződést köt.

 

/3/ A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:

 

-          a szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információ szolgáltatását;

 

-          a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.

 

/4/ A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

 

-          a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;

 

-          a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését;

 

-          a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;

 

-          a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését;

 

-          a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Környezetvédelmi Felügyelőség által kijelölt leürítő helyek és létesítmények igénybevételét;

 

-          a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját;

 

-          a közszolgáltatás finanszírozásának módját, feltételeit;

 

-          a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás ta-pasztalatairól az Önkormányzatnak történő tájékoztatást;

 

-          a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét;

 

-          a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.

 

/5/ Ha a közszolgáltatási szerződés a Hkr. 33.§-ban meghatározottak szerint megszűnt és a /7/ bekezdés alapján kiírt pályázat eredménytelenül zárult, vagy a Közszolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat – pályázat nélkül – a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új közszolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor. A polgármester által adott megbízást a képviselő-testület legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

 

/6/ A közszolgáltatási szerződést mindkét fél rendes felmondással 9 hónapos felmondási idővel írásban mondhatja fel. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni.

 

-    4     -

 

 

 

/7/ A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy felmondás kézhezvételét követő 3 hónapon belül az Önkormányzat újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

 

/8/ Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, ha

 

-          a Közszolgáltató – közszolgálgatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította;

 

-          a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

 

/9/ A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, ha

 

-           az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak  kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

 

/10/A közszolgáltatási szerződés /8/-/9/ bekezdés szerinti felmondása esetén az Önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról.

 

 

 

IV. FEJEZET

 

 

 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

 

 

 

6.§.

 

 

 

Az ingatlantulajdonos köteles

 

-          az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló (köz-műpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó települési folyékony hulla-dékot – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni;

 

-          a közszolgáltatás igénybe vételére, ha ingatlanán folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze;

 

-          a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a Közszolgáltatónak;

 

-          a képviselő-testület által megállapított mindenkori települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjat megfizetni;

 

A közszolgáltatást igénybe vevő köteles a számlákat 5 évig megőrizni és – amennyiben szükséges – a vízfogyasztással arányosan keletkező szennyvíz elszállítását igazolni.

 

 

 

V. FEJEZET

 

 

 

A Közszolgáltató kötelezettségei

 

 

 

7.§.

 

 

 

A Közszolgáltató köteles

 

-          az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával (erre a célra készített zárt rendszerű járművel) – a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a rendelet 3.§. /1/ bekezdésében megjelölt közszolgáltatás ellátására;

 

 

 

-     5    -

 

 

 

 

 

-          az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 3 munkanapon belül a közszolgáltatást elvégezni;

 

-          a közszolgáltatás folyamatos ellátásához a szükséges feltételeket biztosítani;

 

-          a települési folyékony hulladék eredetét igazoló és az erre vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.

 

 

 

 

 

VI. FEJEZET

 

 

 

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő szabályok

 

 

 

8.§.

 

 

 

/1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13.§-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

 

/2/ A Hgt. 13.§-ban foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladék-kezelés – a Környezetvédelmi Felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt. 13.§-ban foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

 

/3/ Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Hgt., valamint a Hgt. 59.§. (1)

 

      e.) pontja szerinti kormányrendelet szerint.

 

/4/ Az a gazdálkodó szervezet, amely az /1/ és /2/ bekezdések alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.

 

 

 

VII. FEJEZET

 

 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja

 

 

 

9.§.

 

 

 

/1/ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell fizetnie.

 

/2/ A közszolgáltatási díjat a képviselő-testület a Hgt. és a Hdr. előírásai figyelembe vételével egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.

 

/3/ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

/4/ Az ingatlan tulajdonosának személyében történ változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonos-változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.

 

/5/ Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes más fizetési módról szóló megállapodás van (pl.: utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül).

 

 

 

-    6    -

 

 

 

 

 

/6/ A közszolgáltatási díj késedelmes kiegyenlítése esetén a számla benyújtója a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel.

 

/7/  A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.

 

       A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

 

/8/  A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően – a Közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, a díjhátralékot az Önkormányzattól igényelheti.

 

/9/  A szabályosan benyújtott igénylés alapján az önkormányzat jegyzője haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot

 

      a Körjegyzőség 8 napon belül köteles átutalni a Közszolgáltatónak. Amennyiben a köztartozás behajthatatlan, a Körjegyzőség a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon belül a díjhátralékot köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni.

 

/10/A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni.

 

      Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét alkalmazni kell.     

 

/11/A Közszolgáltató köteles a Hgt. 25.§-ban meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az önkormányzat részére előterjeszteni.

 

 

 

 

 

VIII. FEJEZET

 

 

 

Szabálysértések

 

 

 

10.§ *

 

 

 

IX. FEJEZET

 

 

 

Záró rendelkezések

 

 

 

11.§.

 

 

 

/1/ Ez a rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.

 

/2/ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hgt., a Hkr. és a Hdr. rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

Nagygeresd,2003. december 10.

 

 

 

Horváth István                                              Asbóthné Mészáros Ágota

 

 polgármester                                                            körjegyző

 

 

 

 

 

* Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.31.) Önk. rendelet 2012.06.01 – től.

 

 

 

Kihirdetve:

 

 

 

Nagygeresd,2003. december 10.

 

  

 

Asbóthné Mészáros Ágota

 

              körjegyző

 

 

 

 

 

                                                                                                          1.számú melléklet*

 

 

 

 

 

 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak

 

 

 

 

 

             

 

A folyékony hulladék begyűjtésének, szállításának, elhelyezésének díja a lövői és a répcelaki lerakó helyeken:  1.922.- Ft/m3 + ÁFA.

 

 

 

 

 

*Módosította a 4/2012.(II.10.)  Önk. Rendelet  Hatályos: 2012.02.11 – től.

 

 

 

 *****

 

 

 

 

 

 

 

NAGYGERESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2003.(IV.30.) számú rendelete

 a temetőkről és a temetkezésről

 

 

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. §. (1) bekezdésében és 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkezô 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

 

1. §

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

- az alábbi temetôkre és temetôrészekre (továbbiakban: temetô):

 - köztemető (működő)                      -   266 hrsz;

 - köztemető (működő)                      -   293  hrsz.

- a temetők létesítményeire;

- a temetőkben végzett temetkezési tevékenységre és szolgáltatásokra;

- valamint azokra, akik a köztemető területén tartózkodnak.          

(2) A temetők létesítéséről, fenntartásáról és üzemeltetéséről Nagygeresd Község
       Önkormányzata gondoskodik.

(3) A temető fenntartásának és üzemeltetésének költségét az önkormányzat biztosítja

(4) A temetô létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a 
      Vhr. szabályait kell alkalmazni.

A temetô infrastrukturális létesítményei

2. §

Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetôben, az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

            - a temetőkhöz gépjárművel is járható utakat és parkolót;

- a temetőben keletkező hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a  
                községben meglévő szervezett szemétszállítási formában, konténeres szállítási
               formában gondoskodik;

            -  a vízvételt közkifolyó útján biztosítja;

            -  az elhunyt ravatalozására, elbúcsúztatására, a kegyelet lerovására ravatalozót

               biztosít;

            -  a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről halott hűtő berendezéssel gondokodik.

 

 

 

 

 

-    2    -

 

A temető használatának és igénybevételének szabályai

 

3.§.

 

(1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt  
      bonyolítható.

(2) Az elhunytat – ha az eltemettetônek nincs a temetôben meglévô temetési hely felett
      rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következô temetési helyre kell 
      temetni.

(3) Az (1) bekezdéstôl eltérôen kell eljárni, ha:

                        - ha az elhunytnak végintézkedése volt az eltemettetéséről;

                        - idős vagy súlyos mozgásorlátozott eltemettető esetén a kedvező megközelít-

                          hetőségre tekintettel.

(4) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan
      sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10.§ (3) bekezdésére tekintettel
      nincs akadálya.

(5) A temetô bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
      tüntetni a temetô nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltetô megnevezését, pontos 
      címét, valamint a temetô részletes térképét ki kell függeszteni.

(6) A temetô nyitva tartási ideje:  - március 1.- október 31.:   7.00    -  20.00 óráig

                                                      - október 1. – február 28.:   7.00    -  sötétedésig.

(7) A nyitva tartási idô alatt a temetôt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
       gondozhatja.
      12 éven aluli gyermek a temetôben csak felnôtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(8) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése
      elôtt – a  temetô üzemeltetôje részére be kell jelenteni.

(9) A temetôben munkáját végzô vállalkozók mûködésük során az e rendeletben foglaltakat
      kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
      kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetô infrastrukturális
      létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(10)A temető területén kizárólag a jelölt helyen, bérleti díj megfizetése ellenében, lehet
       temetkezési szolgáltatást reklámozni, hirdetni.A hirdetés díját az 1. számú melléklet
      tartalmazza.

(11) A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be:

            - a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladat ellátást szolgáló jármű;

            - a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű;

            - a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű.

(12) Tilos

a) a temetôbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezetô kutya kivételével;

b) az üzemeltetô elôzetes hozzájárulása nélkül a temetôbe építôanyagot beszállítani,

    építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen

    lerakni;

d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetôben elégetni

e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetôlátogatók 

    kegyeleti érzéseit megsérteni;

f) a sírokat és a temetô infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

(13) A temető kerítésének vonalába élősövényt kell telepíteni.

-     3    -

 

Temetési helyek, sírjelek, sírgondozás szabályai

 

4. §

 

(1) A temetôkben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

                               HELY                                              TEMETŐ  

                        - egyes sírhely                                    - 266. és 293. hrsz

                    - kettős sírhely                                   - 266. és 293 hrsz.                             

- díszhely (díszsírhely, díszurnafülke- 266. hrsz.

                    - sírbolt (kripta)                                  - 266. hrsz.

- urnasírhely                                       - 266. hrsz.

- urnasírbolt                                       - 266. hrsz.

(2) A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltási díját az 2. számú melléklet
      tartalmazza. A díjakat a képviselő-testület állapítja meg.

(3) A sírhelyek elhelyezése:

            - A sírhelytáblákon (parcellákon) belüli sorok között távolság: 60 cm.

            - A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közti távolsága          50 cm.       

(4) Díszsírhelyek:

- Díszsírhelyek és díszurnahelyek a temető központi fekvésű területén, kijelölt 
    parcellákban lévő sírhelyek.

-  A díszsírhelyek és díszurnahelyeket a polgármester és más civil szervezetek javaslata
    alapján a képviselő-testület adományozhat, díjmentesen, a község – a közösség
    érdekében végzett kimagaslóan eredményes munkáért, közéleti tevékenységben
    hosszan tartó kiemelkedő érdemeket szervezett személyek részére.

(5) Temetési hely előre megváltható, de a rendelkezési jog másra át nem ruházható. Temetési
      hely előre megváltása esetén a megváltónak kötelessége a temetési hely gondozásáról
      gondoskodni.
     Ha az üzemeltető felszólítása ellenére nem tesz eleget gondozási kötelezettségének
      – legalább 1  év – a temetési helyre vonatkozó jogosultság megszűnik.

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára  (használati időre), valamint az  azonos
      időtartamú megváltás idejére a Vhr. 18.§-ban foglaltak az irányadóak.

(7) A temetkezési hely díját, ileltve újramegváltási díját a temettetőnek előre kell megfizetnie
      az üzemeltető részére.

(8) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg
      kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetkezési heyl felett rendelkezési
      jogosultságot szerez.

      A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja. A használati idő azonos
      időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírtábla nem kerül lezárásra vagy
      átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét kell fizetni.

(9) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem
     lehet.

(10)Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem
      zárták le, és  a később eltemetett részére sírhely esetén a 25 év, urnasírhely esetén a 20 év
      nyugvási (porladási) idő biztosítható.

      Rátemetés esetén a sírhely kiképzése 250 cm mélységre történik, és a rátemetés költsége  az
      első megváltástól érvényes. A rátemetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó a sírnyitásra     
     vonatkozó szabályok betartá sa mellett adhatja meg.

 

-   4   -

 

(11) Lezárt temetőben és parcellában található sírhelybe temetni csak a következő esetekben

        lehet:

-          rátemetés;

-          előre megváltott kettős sírhely második helye;

-          sírbolt.

(12) Sírbolt (kripta),urnafülke (kolumbárium) és uransírbolt a temetőben belül kijelölt
         területen, a  külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel
        építhető.

(13) Sírhelyek méretezése:

            - A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2.2 méter, urna földbetemetése esetén

   1.00 méter.

- Egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő),

  ebben az esetben a felső koporsó/k aljzatának 1.6 méter mélységbe kell kerülnie.

- A koporsós rátemetés után  még kettő darab, egymás mellé helyezhető
    urnarátemetésre  van lehetőség, ekkor a mélység 1.00 méter.

- A gyermekkoporsós sírhely mélysége 2.00 méter.

(14) A sírhelyek egyéb méretezése:

         - egyes felnőtt sírhely hosszúsága: 210 cm, szélessége:      90 cm;

         - kettős felnőtt sírhely hosszúsága:210 cm, szélessége:     190 cm;

         - gyermeksírhely hosszúsága:        130 cm, szélessége:   60 cm;

         - urnasírhely hosszúsága:                 90 cm, szélessége:   60 cm.

(15) A sírboltok méretezése:

            - A rendelet hatálybalépése után építendő sírboltokban legalább két koporsó, illetve
               urna számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelyezndő koporsok
               és urnák  száma.

            - A koporsósírbolt belső méretei:mélysége: 2.2 méter, hosszúsága:2.1 méter, szélessége
              koporsónként: 0.9 méter.

            - Az urnasírbolt belső méretei:    mélysége:1.00 méter, hosszúsága:0.9 méter, szélessége
              legalább 0.6 méter, majd elhelyezkedő két urnánként még 0.6 méter.

(16) A sírjelek alkalmazásának szabályai:

            - A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

            - A rendelet hatálybalépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell
                mutatni, aki azt ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő
                módosításra   hív fel, vagy elutasítja.

            - A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától
               függően:

                        - műkő, terméskő legfeljebb:  1.5 méter lehet;

                        - kopjafa              legfeljebb:  2.2 méter.

                        - Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-kérelmet

                          kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.

(17) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő
        tárgyak,  növények helyezhetők el.

(18) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és
        egyéb eszközök tárolása.

 

 

 

 

-    5    -

 

A köztemető üzemeltetése, a temetkezésizszolgáltatás

 

5. §

 

(1) A köztemető üzemeltetését a törvényben, a kormányrendeletben, valamint e rendeletben
      meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Ennek megfelelően az üzemeltető:

-          biztosítja az eltemetés feltételeit;

-          biztosítja a ravatalozó, a hűtő, valamint egyéb infrastruktúrális létesítményei karbantartását, és működteti azokat;

-          vezeti és megőrzi a sírboltkönyveket, nyilvántartókönyveket;

-          kijelöli a temetési helyeket;

-          elvégzi a temető és létesítményei tisztántartását, az utak karbantartását, a hőeltakarítást;

-          összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

-          gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályban előírt engedéllyel rendelkező
       vállalkozók végezhetnek.

(3) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások
     és  búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(4) A temetkezési szolgáltatók, valamint a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
      (sírgondozás,kőfaragó,temetői szolgáltatás) minden olyan megkezdett nap után, amelyen e  
      vállalkozási tevékenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(5) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe.

(6) A temető-fenntartási hozzájárulás díját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során
       keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.

 

 

Záró rendelkezések

 

6.§.

 

(1) *

(2) E rendelet 2003. május 1. napján lép hatályba.

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

 

* Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.31.) Önk. rendelet 2012.06.01 – től.

 

 

 

-    6    -

 

Értelmező rendelkezések

7.§.

 

a.)    köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő működő vagy lezárt temető;

b.)    temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükség építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastruktúrális létesítmények, valamint közcélő zöldterü-letek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondzása;

c.)    temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és in- frastruktúrális létesítmények működtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása;

d.)   kegyeleti szolgáltatás: a közemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek megőrzésére irányuló ön-kormányzati tevékenységek összessége;

e.)    temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, az urnaelhelyezés, a sírnyitás, az ex-humálás és az újratemetés;

f.)     temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző szolgáltató.

 

Nagygeresd, 2003. április 30.

 

                    Horváth István                                  Asbóthné Mészáros Ágota                                         polgármester                                                           körjegyző

Kihirdetve:

Nagygeresd, 2003. április 30.

 

                                                                                  Asbóthné Mészáros Ágota                                                                

körjegyző                             

 

 

 

 

 

É R T E S Í T É S

 

 

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 8/2003.(IV.30.) szám alatt rendeletet alkotott.

A rendelet 2003. május 1. napján lépett hatályba.

 

A rendelet teljes terjedelemben az önkormányzat hivatali helyiségében – ügyfélfogadási időben -, illetve a hirdetőtáblán megtekinthető.

 

A rendelet mellékletét képezik az alábbi díjelőírások:

-    A hirdetések és reklámok kihelyezésének díjáról

-    A temetési helyek megváltási díjairól és újraváltás 

     díjáról

-   A temető-fenntartási hozzájárulás díjairól

 

 

Az Önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosságot és a  Hozzátartozókat, hogy temetkezési ügyben, illetve temetőben végzett egyéb munkákkal kapcsolatosan a település polgármesterét szíveskedjenek előzetesen felkeresni.

 

 

  

 

1.számú melléklet

A hirdetések és reklámok kihelyezésének díjáról

 

A/5 méretig:                                                           5.000,-Ft/év

A/4 méretig:                                                         12.000,-Ft/év

A/3 méretig:                                                         20.000,-Ft/év

A/3 méretnél nagyobb felületet elhelyezni nem lehet.

 

2. számú melléklet

A temetési helyek megváltási díjairól és újraváltás díjáról*

a.)    egyes sírhely:                                        25 év           1.000,-Ft

b.)    kettő sírhely:                                         25 év           1.500,-Ft

c.)    gyermeksírhely:                                    25 év           ingyenes

d.)    sírbolt:                                                  60 év         20.000,-Ft

e.)    urnasírhely                                           10 év              500,-Ft

f.)      urnasírbolt                                            20 év         15.000,-Ft

 

3. számú melléklet

A temető-fenntartási hozzájárulás díjairól

 

  1. I.                   A temető-fenntartási hozzájárulás díjai:

-          a temetőben 1-nél több esetben munkát végzők éves,

előre fizetendő díja:                                                                    10.000,-Ft

 

 

* Módosította a 7/2012.(II.29.) Önk. Rendelet. Hatályos 2012.03.01 – től.

 

 

******

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 168
Tegnapi: 41
Heti: 209
Havi: 1 926
Össz.: 242 078

Látogatottság növelés
Oldal: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 2003.
NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA - © 2008 - 2020 - nagygeresd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »