NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA

Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk Nagygeresd honlapján. Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve, bővítve van, így érdemes időnként meglátogatni.

 

 

NAGYGERESD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

 

9 / 1998. / XII.15./ SZÁMÚ RENDELETE

 

NAGYGERESD KÖZSÉG CÍMERÉRŐL, ZÁSZLAJÁRÓL, PECSÉTJÉRŐL

ÉS A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADÖMÁNYOZÁSÁRÓL

 

 

Nagygeresd község önkormányzat képviselőtestülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. Tv. 1. §. / 6 / bekezdésének a. / pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről, valamint a díszpolgári cím adományozásáról
az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.Fejezet

 

Az önkormányzat jelképei

 

1.§

 

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

 

2.§

 

A település címerének leírása

 

A község címere: a zöld csücsköstalpú pajzs mezejében a község régi, 1850 – től kezdve adatolt pecsétlenyomatán is látható címere, egy jobbjában szablyát villogtató arany oroszlán látható. A pajzs tetején ezüstsisakon arany lombos nemesi korona helyezkedik el. A sisaktakaró színe zöld – arany. A pajzs alatt szalagon Nagygeresd neve olvasható.

 

A címer használatának köre és szabályai

 

3.§

 

1./ Nagygeresd címere a település történelmi múltjára utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.

 

2./ Az önkormányzat címerét, mint  díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a./ az önkormányzat körpecsétjén, amely gumibélyegző, legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva

b./ az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain

c./ az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján

d./ az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken

e./ a faluház épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és más protokolláris célt szolgáló helyiségekben

f./ az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon

g./ a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblákon

  

3./ A (2) bekezdés a-g.) pontjaiban meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület engedélyezi.

 

4./ Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület állapítja meg.

 

5./ A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában.

    

 

4.§

 

1./ A község címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 

     a./ a kérelmező nevét, címét,

     b./ a címer felhasználásának célját,

     c./ az előállítani kívánt mennyiséget, darabszámot,

     d./ a címer előállításának anyagát,

     e./ a terjesztés, forgalombahozatal esetén ennek módját

     f./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát / rajzát, tervezetélt, fénymásolatát, stb. /

 

2./ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

 

    a./ az engedélyes megnevezését és címét,

    b./ az előállítás anyagát,

    c./ az engedélyezett felhasználás célját,

    d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget

    e./ a felhasználás rendjét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

    f./ a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

   i./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

 

3./ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

 

4./ Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

 

5.§

 

1./ Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

 

2./ Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának / fém, bőr, fa, stb. / színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

 

 

 

III. Fejezet

 

6.§

 

A település zászlajának és lobogójának  leírása

 

A zászló színe zöld – fehér, a címert a zászló közepén a felfüggesztés módjától függő állásban a felfüggesztéshez képest egyharmadon kell elhelyezni a 2. számú mellékleten látható ábra szerint.

 

7.§

 

1./ A zászló, lobogó méretarányos változatai használhatók:

 

     a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

     b./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából

          hivatalos zászlóval együtt,

     c./ az önkormányzat termeiben, a polgármester irodájában és a képviselőtestület ülésének helyszínén

     d./ nemzeti gyászesemény alkalmával a fekete gyászlobogóval együtt, félárbocra eresztve,

     e./ minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

 

2./ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

IV. Fejezet

 

8.§

 

A település pecsétjének leírása

 

Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A  pecsétmező  közepén Nagygeresd község címerének kontúrrajza, melyet két- oldalról és felülről nagybetűs körirat övez Nagygeresd község pecsétje.

 

9.§.

 

1./ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel – illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

 

2./ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

 

V. Fejezet

 

10.§

 

Díszpolgári cím és annak adományozása

 

A község önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.

 

11.§

 

A  díszpolgári cím

 

1./ A község díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartás miatt egyébként köztiszteletben áll.

 

2./ A díszpolgári címmel, külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és tárgyjutalom jár.

 

3./ A tárgyjutalom összegét a képviselőtestület az adományozással egyidőben állapítja meg.

 

12.§

 

1./ A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

 

2./ A község díszpolgára:

    a.) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,

   b.) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,

   c.) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.

 

13.§

 

Az elismerés adományozásának rendje

 

1./ A díszpolgári cím az évenként megtartandó falunap alkalmával rendezett ünnepségen kerül átadásra.

 

2./ Az elismerés odaítélése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

 

3./ A képviselőtestület az elismerés odaítéléséről minősített szótöbbséggel dönt.

 

4./ A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az adományozást határozat formájában a testületi ülés jegyzőkönyvébe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.

 

14.§

 

1./ A díszpolgári díszoklevél tartalmazza:

a.) az adományozó megjelölését

b.) a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét

c.) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását

d.) az adományozás keltét

e.) a polgármester és a jegyző aláírását

f.) a képviselőtestület pecsétjét.

 

2./ A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.

 

15.§

 

Az elismerés visszavonása

 

1./ A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

 

2./ Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogszerűen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

 

16.§

 

1./ Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 12. § 1 – 2.) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.

 

2./ Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésben az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton kell biztosítani.

 

VI. Fejezet

 

17.§*

 

 

18.§

 

1./ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Nagygeresd, 1998. december 15.

 

 

Ágoston Gábor                                              Németh János

Polgármester                                                  jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve 1998. december 15.

 

                                                                       Németh János

                                                                       jegyző

 

* Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.31.) Önk. rendelet 2012.05.31 – től.

 

*****

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 143
Tegnapi: 41
Heti: 184
Havi: 1 901
Össz.: 242 053

Látogatottság növelés
Oldal: ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 1998.
NAGYGERESD KÖZSÉG (nem hivatalos) HONLAPJA - © 2008 - 2020 - nagygeresd.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »